U wordt vriendelijk verzocht deze Gebruikersovereenkomst (“Gebruiksovereenkomst”) zorgvuldig door te lezen alvorens de website te gebruiken/bezoeken. Door de website te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende Gebruiksovereenkomst.

Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de Gebruikersovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de Website.

Gebruikersovereenkomst
U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker / bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik te maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie op een wijze die in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruiksovereenkomst;
  • afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie te plaatsen / verspreiden;
  • informatie te verspreiden die de goede naam van de website van Promet Totaalafbouw & Renovatie of enige derde in negatieve zin aantast;
  • te handelen in strijd met de rechten van Promet Totaalafbouw & Renovatie danwel enige derde;
  • virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website (kunnen) aantasten, de toegang tot de website verhinderen danwel beperken en Promet Totaalafbouw & Renovatie danwel derden (kunnen) schaden;
  • informatie of persoonlijke gegevens opgenomen via de website, al dan niet van enige derde te kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Promet Totaalafbouw & Renovatie of betreffende derde;
  • de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die Promet Totaalafbouw & Renovatie verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Promet Totaalafbouw & Renovatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Promet Totaalafbouw & Renovatie geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (Copyricht©)
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van de website berusten uitsluitend bij Promet Totaalafbouw & Renovatie Het is u niet toegestaan om het materiaal op de website te downloaden of kopiëren voor eigen, particulier, (niet) commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Promet Totaalafbouw & Renovatie Niets van de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website mag derhalve worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd worden op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk‐ of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

Overige bepalingen
Promet Totaalafbouw & Renovatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het bovenstaande. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via de website. Op het gebruik van de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met het gebruik van de website worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter te Den Haag.

Voor meer informatie:
Promet V.O.F.
Postadres: Industrieweg 3H
2712 LA  Zoetermeer